Екип

Нашият екип включва мотивирани и отлично подготвени професионалисти с установена  професионална репутация, които познават задълбочено Международните стандарти за финансово отчитане, Международните одиторски стандарти, националното счетоводно и данъчно заководателство.

В процеса на работа ние спазваме изискванията на Етичния кодекс на професионалните счетоводители като стриктно се придържаме към приципите на независимост, честност, обективност, професионална компетентност, конфеденциалност и професионално поведение.

Ръководител на одиторския екип е Жени Гицоайка – дипломиран експерт–счетоводител,  член на Института на дипломираните експерт–счетоводители от 1999 година. Тя е одитор със задълбочен и обширен опит в областта на одита, който включва прилагането на най-добрите одиторски практики, придобит във водеща международна одиторска компания.