Услуги

Нашата одиторска методология и процедури са разработени въз основа на най-добрите международни одиторски практики, което ни дава възможнст да предоставяме високо професионални услуги, които отговарят на нуждите на нашите клиенти и включват:

  • Одит на годишни и междинни финансови отчети изготвени съгласно Международните стандарти за финансово отчитане;
  • Одит на годишни и междинни финансови отчети изготвени съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;
  • Одит на консолидирани финансови отчети;
  • Преглед на историческа финансова информация;
  • Одит на финансови отчети изготвени по проекти, финансирани от различни Европейски фондове;
  • Договорени процедури по отношение на специфични финансови обекти като вземания, задължения, сделки между свързани лица и др.;
  • Проверка съгласно изискванията на Търговския закон в случай на преобразуване на търговски дружества;
  • Компилиране на финансова информация.